SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Združenie obcí v mikroregióne

Na území Slanského mikroregiónu pôsobí Združenie obcí Slanského mikroregiónu, ktoré vzniklo ako orgán zastupujúci obce mikroregiónu voči miestnym, národným a medzinárodným inštitúciám a subjektom. Je záujmovým združením založeným na presadzovanie postavenia a práv obcí Slanského mikroregiónu s ohľadom na záujmy a potreby občanov týchto obcí v súlade s ustanoveniami § 20b Zákona SNR č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Sídlom združenia je obec Slanec.

Riadnymi členmi združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí: Blažice, Bohdanovce, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj.

Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter. Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.

Aktivity a cieľ združenia:

  • riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
  • riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia
  • spolupráca pri organizovaní kultúrno - spoločenských akcií
  • spolupráca s mimovládnymi organizáciami
  • výmena skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí
  • cezhraničná spolupráca s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz

Dokument na stiahnutie - Stratégia rozvoja Združenia obcí Slovenského mikroregioónu


Mapa združenia obcí Slanského mikroregioónu


Územie MAS Hornád - Slanské vrchy sa nachádza v juhovýchodnej časti Východného Slovenska (NUTS II), južnej časti Košického kraja (NUTS III) a patrí do okresu Košice - okolie (NUTS IV). Na juhu okres hraničí s Maďarskou republikou. Územie sa vyznačuje heterogénnym georeliéfom, ktorý zo severozápadnej prevažne nížinatej časti územia (Hornádska kotlina, povodie rieky Hornád) prechádza do hornatejšej časti juhovýchodne orientovaných Slanských vrchov. Hrebeň Slanských vrchov je na severe predelený Slanským priesmykom zasahujúcim do územia Východoslovenskej nížiny. Na severozápade územie bezprostredne hraničí s krajským mestom Košice (Košický samosprávny kraj, KSK). Dve silné stránky územia, ktoré sú nesporným potenciálom a predpokladom pre jeho perspektívny a trvalo udržateľný rozvoj sú poloha v blízkosti veľkého, krajského mesta (Košice), rôznorodosť a bohatosť prírodného a geografického charakteru (nížina, pôda, rieky, pohorie, lesy, jazerá). Územie MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY je ako „minimundus Slovenska“ so všetkými atribútmi, ktorými sa Slovensko ako krajina môže pochváliť: úrodná nížina, voda (rieky, jazerá, potoky), bohato zalesnené hory. Dostupnosť územia je vďaka existujúcim komunikáciám, spájajúcim oblasť s krajským mestom zabezpečená, i keď nie v uspokojivej kvalite. V širšom národnom a nadnárodnom kontexte je takisto prepojenie územia s hlavnými dopravnými tepnami pokryté cez krajské mesto Košice, košické letisko, železničnú trať. Je to okres s najnižším stupňom urbanizácie (13%). Jeho poloha a podmienky na kľudný a príjemný vidiecky štýl života a bývania sú nepopierateľné. Súčasný trend v preferenciách spôsobu bývania sa prikláňa k mimomestským/predmestským lokalitám, poskytujúcim väčší priestor na plnohodnotný a variabilnejší spôsob života a trávenia voľného času.

Zoznam obcí zaradených do územia MAS: Blažice, Bohdanovce, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nový Salaš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanská Huta, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.

Strategický cieľ: Podporiť trvaloudržateľný rozvoj územia MAS a zlepšiť kvalitu života jeho obyvateľov.

Strategické priority:

  • kvalita infraštruktúry územia
  • kvalita životného prostredia
  • kvalita ľudských zdrojov a vzdelávania = podpora zamestnanosti a rozvoja územia
  • kvalita služieb v oblasti cestovného ruchu

Základné údaje o území:

Počet obyvateľov: 27 831

Rozloha v km2: 219,20

Hustota obyvateľstva (obyv./km2): 127

Počet obcí: 24

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kokarda

Adresa web stránky MAS: www.hornad-slanskevrchy.sk

Mapa územia MAS Hornád - Slanské vrchy, o.z.