SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Enviromentálne informácie

1 Základné údaje o sídle

Rozloha územnej jednotky: 483 ha
Prvá písomná zmienka: r. 1335
Nadmorská výška stredu obce: 234 m.n.m

2 Prírodné podmienky a súčasná krajinná štruktúra

Geomorfologická jednotka

Toryská pahorkatina
Oddiel - Toryská pahorkatina
Celok - Košická kotlina
Oblasť - Lučensko-košická zníženina

Prírodné krajinné typy

Teplá kotlinová krajina s hnedozemami až ilimerizovanými pôdami a dubinou

Zoznam vodných tokov a plôch

vodný tok bezmenný
vodný tok Olšava
vodná plocha nevyskytuje sa

3 Demografické údaje

Počet obyvateľov

Počet obyvateľov spolu: 309
Hustota na km2: 65

Ekonomická štruktúra obyvateľstva – počet

Ekonomicky aktívni: 65
Počet pracujúcich: 101
Počet nezamestnaných: 33
Odchádzajúci za prácou: 108

Funkčný typ obce: obytný

Ročný pohyb obyvateľstva – počet

Natalita: 4
Mortalita: 3
Prirodzený prírastok: 1
Prisťahovaní: 7
Vysťahovaní: 1
Saldo migrácie: 6
Celkový prírastok: 7

Vývoj počtu obyvateľov:

Rok    Počet obyvateľov
2000   278
1996   261
1991   281
1970   349
1948   408
1930   355
1910   352
1890   328
1869   287

4 Environmentálna občianska vybavenosť

Vybrané zariadenia pre šport a turistiku

Ihriská: 1

Vybrané služby

Plynofikácia: áno
Cintoríny: 1

Environmentálna infraštruktúra

5 Voda

Hydrogeologické rajóny

VN 111 Neovulkanity Slanských vrchov
NQ 123 Neogén V časti Košickej kotliny

Kvalita podzemných vôd:


Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (NATURA 2000):

V obci sa nenachádza územie európskeho významu
V k.ú. sa nachádza Chránené vtáčie územie Košická kotlina
V obci sa nenachádza mokraď (ramsarská lokalita)

6 Pôda

Pôdne typy na území obce:

Index poľnohospodárskeho potenciálu

Kontaminácia pôdy

Vodná erózia poľnohospodárskej pôdy

Veterná erózia poľnohospodárskej pôdy


Bonitované pôdno-ekologické jednotky

7 Horninové prostredie

Radónové riziko

Štruktúry geotermálnej energie: Košická kotlina

Staré banské diela: nie
V obci sa nenachádzajú žiadne chránené ložiskové územia
V obci sa nenachádzajú žiadne dobývacie priestory

8 Biota

Ekologická stabilita územia:

Zdravotný stav lesov:


Celková rozloha lesov: 0,51 ha

Odpady

Produkcia odpadov
Množstvo celkom: 47,59 t/rok
Množstvo KO na obyvateľa: 154,01 kg/rok
KO ostatný: 46,46 t/rok
KO nebezpečný: 1,13 t/rok
PO ostatný: 0 t/rok
PO nebezpečný: 0 t/rok

Separovaný zber
Realizácia: áno
Množstvo celkom: 2,7 t/rok
Komodity: papier, plasty, terapaky, kovy

Zdroj: SAŽP Prešov, MŽP SR