SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Špeciálne hlasovanie

 11.10.2022

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 86, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach
OZNAM
Špeciálne hlasovanie - prijímanie žiadosti
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Oksana
Perešová
Telefonický kontakt:
0911 216 095
Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné :
od pondelka 24. októbra 2022 do piatka 28.októbra 2022, najneskôr do 12,00 hodiny.
Vo Vyšnom Čaj, dňa 10.10.2022
Vincent Borovský
starosta obce
ZÁPIS OPRÁVNENÝCH VOLIČOV DO ŠPECIÁLNYCH ZOZNAMOV OPRÁVNENÝCH VOLIČOV
1) Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (d'alej len,,spojené voľby") podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „,volebný zákon") a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
2) Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,
t.j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.
3) Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, e) telefonicky kontakt.
Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

    Zoznam aktualít: